Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทในการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗    
   

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทในการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2557 ในนามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศโดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตัวแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทป  ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย