Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) จำนวน ๑๐๐ คน ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาด อ.ต.ก.    
   

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) จำนวน ๑๐๐ คน ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาด อ.ต.ก. ที่ติดอันดับ ๔ ของโลก ด้านตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก เพื่อนำตัวอย่างการพัฒนาของตลาด อ.ต.ก.ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตลาดสดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในการนี้ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดสดให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย