Untitled Document
 
 
   
 
คำสำคัญ  
 
   
 
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
- ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน หลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ 03/12/2015
- ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน(สอบซ่อม) หลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๘ และ ๙ 03/12/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๓ แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรช่าง/นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๒ บัญชีรายชื่อ 23/11/2015
- ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙)ปรับปรุงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 11/11/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๘๒ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 05/11/2015
 
ทั้งหมด: 75 เรื่อง จำนวน: 15 หน้า ปัจจุบัน: << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
***ไม่มีหนังสือราชการวันนี้***
 
ทั้งหมด: 0 เรื่อง จำนวน: 1 หน้า ปัจจุบัน: 1
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๗๖ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๓๘ บัญชีรายชื่อ 07/12/2018
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๘๓๑ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บัญชีรายชื่อ 06/12/2018
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๕๑ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสรรถนะสูง (The Executives High Performance) หรือ EHP รุ่นที่ี ๑ บัญชีรายชื่อ 03/12/2018
- แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนา “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด รุ่นที่ 19 03/12/2018
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๗๐ แจ้งยกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานประปา รุ่นที่ 1 30/11/2018
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๘๓๑ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 29/11/2018
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๘๗๙ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 61 28/11/2018
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๙๙ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ ๒๐ บัญชีรายชื่อ 23/11/2018
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๙๗ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ ๑๙(ปรับปรุงรายชื่อ) บัญชีรายชื่อ 23/11/2018
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๙๕ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ ๑๘ บัญชีรายชื่อ 23/11/2018
 
ทั้งหมด: 779 เรื่อง จำนวน: 78 หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] Next>>
   
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย