Untitled Document
 
 
   
 
 
   
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม (อาคารสาโรช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๒ หลักสูตร ณ สพบ. อาคารสาโรช
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องธรรมะในการดำเนินชีวิต ให้แก่บุคลากร อปท.
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องความท้าทายในบทบาทผู้นำในยุคโลกที่เปลียนแปลง ให้แก่บุคลากร อปท.
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๒ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม (อาคารสาโรช) ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๑ หลักสูตร ณ สพบ. อาคารสาโรช
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย