Untitled Document
 
 
   
 
 
   
การศึกษาดูงาน หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริบทโลก รุ่นที่ ๑ (Certificate in Local Leadership in Global Context : 1) ระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย.- ๒ พ.ค.๒๕๕๗ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๒ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ สถาบันพระปกเกล้า และ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม (อาคารสาโรช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๒ หลักสูตร ณ สพบ. อาคารสาโรช
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องธรรมะในการดำเนินชีวิต ให้แก่บุคลากร อปท.
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย