Untitled Document
 
 
   
 
 
   
ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการความรู้ หลักสูตร กลยุทธ์นักบริหารงาน อปท. รุ่นที่๑๓
แสดงรายละเอียด  

 
   
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
แสดงรายละเอียด  

 
   
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นโดยยึดหลักความรู้คู่ความดี...
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากร อปท. ณ อาคารคัชมาตย์ จำนวน ๓ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากร อปท. ณ อาคารสาโรช จำนวน ๓ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รอง อสถ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร นบสท. รุ่นที่๑๑
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ รอง ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๒ หลักสูตร...
แสดงรายละเอียด  

 
   
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รอง อสถ. ได้ให้เกียตริเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่...
แสดงรายละเอียด  

 
   
ดร.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ให้เกียตริเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องภาวะผู้นำ ให้แก่หลักสูตร นบสท. รุ่นที่๑๐
แสดงรายละเอียด  

 
   
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รอง อสถ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องจิตวิทยาสำหรับผู้บริหารระดับสูง...
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย