Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายดุษฏี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรท้อง ถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๖ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายดุษฏี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรท้อง ถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๖ หลักสูตรประกอบไปด้วย หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๔/๑ หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๔/๒ หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๖๙ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๓/๑ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๓/๒ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๕ ณ สบ.พถ.

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย