แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๗๙๘)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๓๗)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๑๐๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๑๓)

อ่านเพิ่มเติม »

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 134

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวล

อ่านเพิ่มเติม »

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 133

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๔๕)

อ่านเพิ่มเติม »