ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง

|

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายพนมเทียน เส้งวั่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคลากรผู้มีคุณธรรม ได้แก่ 1.นายภัทรพล โพธิภัทร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เนื่องจากเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมศาสนา 2.ว่าที่ร้อยโทอริชัย เกตุจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เนื่องจากเป็นต้นแบบด้านความซื่อสัตย์สุจริต (รับแทน) 3.นางสาวจุฑาภัทร คชสาร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เนื่องจากเป็นต้นแบบด้านจิตอาสา พัฒนาวัดและชุมชน (รับแทน) 4.นางสาวชนม์ณกรณ์ พงศ์พจธนกฤต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เนื่องจากเป็นต้นแบบด้านความพอเพียง 5.นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เนื่องจากเป็นต้นแบบด้านการแต่งกายถูกระเบียบ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น