ผลการทดสอบข้อเขียนหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๐ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

|