ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

|

กิจกรรม ก่อน เดือนตุลาคม 2565

กิจกรรม เริ่ม ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 9

  1. 26 กันยายน 2565
  2. วันที่ 11 ของการอบรม