หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 13 เข้าศึกษาดูงาน ณ อบจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม

|

        วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 หลักสูตร อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 13 โดยการนำ ของ นายบันลือศักดิ์ สุนทร ผอ.โครงการฝึกอบรมฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อบจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ “เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและโครงการพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5”