แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๒๐๐๐)

|