แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี” รุ่นที่ ๖๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๐๔๘)

|