แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๖๕)

|