แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับงานท้องถิ่นรุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๒๐๘๗)

|