แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๔๑)

|