แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๑๗๓)

|