แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรวมช่าง (นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ นายช่างผังเมือง นายช่างภาพ นายช่างศิลป์) รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๕๓๒)

|