แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๓๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๑๑)

|