แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุ่นที่ ๒๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๐๓)

|