แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานเทศกิจ รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๗๐)

|