แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานเทศกิจ รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๗๒) [Update ๙ มกราคม ๒๕๖๖]

|