แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๒๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๗๔)

|