แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๙๗)

|