แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๖๐)

|