แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ ๔๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๒๔)

|