แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ ๔๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๗๖)

|