แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๗๙)

|