แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๕๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๘๕) [Update ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖]

|