แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๖๓)

|