แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุ่นที่ ๒๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๑๗)

|