แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๗๔)

|