แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๗๗)

|