แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่น ๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๐๙)

|