แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๐๑)

|