แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๕๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๒๔)

|