แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๖๖)

|