แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๐๓๒)

|