พฤษภาคม 2565

พิธีเปิดหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

        เมื่อวันที่ 30 พฤ

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๖๒)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๓๔)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๖๒)

อ่านเพิ่มเติม »