มิถุนายน 1, 2565

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๑๕)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง รุ่นที่ ๑-๔ (รายชื่อรุ่นที่ ๔) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๔๓๖)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง รุ่นที่ ๑-๔ (รายชื่อรุ่นที่ ๓) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๔๓๖)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง รุ่นที่ ๑-๔ (รายชื่อรุ่นที่ ๒) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๔๓๖)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง รุ่นที่ ๑-๔ (รายชื่อรุ่นที่ ๑) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๔๓๖)

อ่านเพิ่มเติม »