มิถุนายน 30, 2565

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๒๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๙๙)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๙๑)

อ่านเพิ่มเติม »