สิงหาคม 2565

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรประธานและรองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๔๓)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๓๗)

อ่านเพิ่มเติม »