พฤศจิกายน 14, 2565

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๒๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๑๘)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม หลักสูตรรวมช่าง (นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ นายช่างผังเมือง นายช่างภาพ นายช่างศิลป์ รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๐๖)

อ่านเพิ่มเติม »