มกราคม 23, 2566

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๔)

อ่านเพิ่มเติม »