กุมภาพันธ์ 2566

นายพนมเทียน เส้งวั่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณ สพบ.

นายพนมเทียน เส้งวั่ง เข้า

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๖๙๖)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประธานและรองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๑๙)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๙๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๘๒)

อ่านเพิ่มเติม »