เมษายน 2566

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๓๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๗๓)

อ่านเพิ่มเติม »