สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๒๖)

อ่านเพิ่มเติม »