สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๕๓)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประธานและรองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๒๖)

อ่านเพิ่มเติม »