ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา) รุ่นที่ 5 โดย นายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิด หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7 โดย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

        เมื่อวันที่ 30 พฤ

อ่านเพิ่มเติม »