ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๗๘๘)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งกำหนดการใหม่ หลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด (มท.๐๘๐๗.๒/ว ๗๐๔)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งยกเลิกกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๖” (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๑๕) {เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น}

อ่านเพิ่มเติม »