ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๓๒) [เรียน องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง]

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๓๑) [เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด]

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม หลักสูตรรวมช่าง (นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ นายช่างผังเมือง นายช่างภาพ นายช่างศิลป์ รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๐๖)

อ่านเพิ่มเติม »